กะปิ 4.0 สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

กะปิ 4.0 ชุมชนร่วมออกแบบและสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไร่สุขสันต์ ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนผ่านการชวนคนในชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านมาร่วมออกแบบหลักสูตรสู่การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

ในชุมชน พร้อมร่วมสร้างสรรค์ออกแบบไอเดียผลิตภัณฑ์ PACKAGING เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับชุมชน นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานโครงการพลังพลเมืองเด็กท่ามะพร้าว ร่วมสร้างชุมชนสามดีวิถีสุข กล่าวว่า ในกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากแนวคิดที่คนในชุมชนได้ร่วมออกแบบในเวทีประชาคมสู่การสร้างความร่วมมือจากการออกแบบกิจกรรมจากคนในชุมชนร่วมกับภาคีหน่วยงานในพื้นที่ ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับผู้นำและคนในชุมชนถึงแนวคิดของการนำภูมิปัญญากะปิมาสร้างสรรค์และพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน นายสมจิต แออ้อย ศูนย์เรียนรู้บ้านไร่สุขสันต์ กล่าวว่า การนำเด็นและเยาวชนมาเรียนรู้ภูมิปัญญาเรื่องกะปิของบ้านท่ามะพร้าวเป็นเรื่องที่ดีที่เยาวชนได้รู้จักรักและห่วงแหนภูมิปัญญาและสร้างการจุกประกายต่อยอดจากการร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระบี่ ขณะที่ นายเจริญ หมั่นมา หรือบังม่าอาด ภูมิปัญญากะปิในชุมชนบ้าท่ามะพร้าว กล่าวว่า ตนมีความรู้สึกดีมาก ที่มีคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีใครนำเรื่องกะปิสู่การเรียนรู้กับเด็กและเยาวชน กะปิบ้านท่ามะพร้าวเป็นกะปิที่มีชื่อเสียงเพราะกระบวนการในการผลิตทุกขั้นตอนยังใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดมา และได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การร่วมทำหลักสูตรกับนักวิชาการในพื้นที่ บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว และผู้นำชุมชน นอกจากนี้ ยังมีนางกานดา หาญกล้า และนายพรชัย หาญกล้า ร่วมเป็นครูภูมิปัญญา อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth